NOCIONET
Perkufizimi i nocioneve per disa prej kuptimeve ne trafikun rrugor. Me Ligjin për sigurinë e trafikut rrugor, në rrugët e vendit tonë janë definuar kuptimet e nocioneve themelore, ku njohja e këtyre kuptimeve dhe nocioneve është e nevojshme për ta kuptuar sa më mirë trafikun.
Mëso më shumë
SINJALIZIMI HORIZONTAL
Sinjalizimi horizontal i trafikut rrugore eshte grup i shenjave posaçerisht te formësuara dhe te koduara me destinim te shumëfishtë ne trafik.
Mëso më shumë
SINJALIZIMI VERTIKAL
Shenjat e trafikut tërheqin vëmendjen për rrezikun, i cili kanoset në rrugën e caktuar, ose pjesën e rrugës, vëjnë në dijeni kufizimet, ndalesat dhe obligimet, të cilave duhet t'u përmbahen pjesëmarrësit, dhe japin njoftime të duhura për një zhvillim të sigurtë dhe pa pengesa në trafik.
Mëso më shumë
SHENJAT NGA PERSONAT E AUTORIZUAR
Çdo pjesëmarrës në trafik është i obliguar që të veprojë në bazë të urdhërave që i jep personi i autorizuar.
Mëso më shumë
Rregullat e trafikut, siguria dhe mjetet motorike
Ligji mbi bazat e sigurisë së trafikut në rrugë, i obligon të gjithë pjesëmarrësit në trafik të veprojnë në bazë të dispozitave ligjore mbi rregullat e trafikut dhe shenjat që janë vënë në rrugë.
Mëso më shumë
Shenjat e tabelës së instrumenteve
Ligji mbi bazat e sigurisë së trafikut në rrugë, i obligon të gjithë pjesëmarrësit në trafik të veprojnë në bazë të dispozitave ligjore mbi rregullat e trafikut dhe shenjat që janë vënë në rrugë.
Mëso më shumë
Ilustrimet
Ilustrime të komunikacionit rrugor. Si duhet të sillemi dhe si duhet të veprojmë në raste të ndryshme?
Mëso më shumë