Testet provuese
TESTI 1
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
TESTI 2
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 3
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
TESTI 4
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 5
A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë pas automjetit të ndalur në defekt në autoudhë?
TESTI 6
Çfarë domethënie kanë dritat në semafor?
TESTI 7
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 8
Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?
TESTI 9
Nga shiriti i majtë i skajshëm, në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?
TESTI 10
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 11
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 12
A i lejohet automjetit të udhëtarëve (veturës) parkimi në këtë situatë?
TESTI 13
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
TESTI 14
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
TESTI 15
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
TESTI 16
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
TESTI 17
Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
TESTI 18
Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?
TESTI 19
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
TESTI 20
Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?
TESTI 21
Çka duhet të kemi parasysh në këtë situatë?
TESTI 22
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
TESTI 23
Rruga ka dy shirita të trafikut në një kah të lëvizjes. A ju lejohet tejkalimi në kthesa të padukshme?
TESTI 24
Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?
TESTI 25
Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autoudhë?
TESTI 26
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 27
Shoferi ka parkuar automjetin e udhëtarëve (veturën) në situatën si në foto. Si e vlerësoni këtë veprim?
TESTI 28
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 29
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 30
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
TESTI 31
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 32
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 33
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në këtë situatë?
TESTI 34
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 35
Çfarë kujdesi duhet të keni në rast të tejkalimit në situatën si në foto?
TESTI 36
Cilat veprime ju ndalohen në autoudhë?
TESTI 37
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?
TESTI 38
Çfarë paralajmëron shenja e trafikut në këtë situatë?
TESTI 39
Si duhet të veproni në këtë situatë?
TESTI 40
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
TESTI 41
A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?
TESTI 42
Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave urbane. Çka duhet të keni parasysh?
TESTI 43
Autobusi hyn në shiritin e trafikut nga vendndalja e autobusit jashtë zonës urbane. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
TESTI 44
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
TESTI 45
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë ?
TESTI 46
Si duhet të veproni në këtë situatë?