Artikull

Përshkrimi i kundërvajtjeve dhe masave ndëshkuese

4901 Lexime

Pikët Negative

Për kundërvajtje të caktuara nga “ligji për sigurinë në komunikacion rrugor”, kryesit të kundërvajtjes, përveç shqiptimit të dënimit dhe masës mbrojtëse të ndalesës së drejtimit të mjetit, do t’i shqiptohen edhe pikët negative prej një deri në pesë, varësisht nga pesha e kundërvajtjes.

1 gabim = 1 deri në 5 pikë negative!


Pikët negative 
Ndalim drejtitmi
Mosrespektimi i urdhëresave të personit të autorizuar 
1 pikë negative

Mosrespektimi i semaforit.
2 pikë2-6 muaj
Lëvizja me mjet në shiritin rrugor të destinuar për lëvizjen e mjeteve nga kahja e kundërt.
2 pikë

Rritja e shpejtësisë përkatësisht nisja e vrullshme nga vendi. 
1 pikë

Mosrespektimi i përparësisë së kalimit për këmbësorë.
2 pikë
Deri në 6 muaj
Ndalja, parkimi, kthimi gjysmërrethor ose lëvizja me mjet mbrapa në tunel.
1 pikë

Shoferi i cli e ka profesion themelor të drejtuarit e mjetit motorik, i cili ka konsumuar alkool në organizmin e tij.
5 pikë
Deri në 1 vit

Shoferi i mjetit motorik i cili kundërshton t’i nënshtrohet kontrollimit mbi përmbajtjen e sasisë së alkoolit në organizëm (ose i cili/cila përmban alkool mbi 0.5gr/kg).
5 pikëSë paku 6
muaj

Shpejtësia brenda zones urbane

Gjobat

Pikët NegativeNdalim drejtimi
Mbi 50km/h
300-900
51 vit
Prej 30-50 km/h
200-600
36-12 muaj
Prej 20-30 km/h
60
--
Prej 10-20 km/h
40
--
Prej 5-10 km/h
20
--

Shpejtësia jashte zones urbane
Gjobat 

Pikë Negative
Ndalim i drejtimit
Mbi 50km/h
200-600
33 muaj
Prej 30-50 km/h
100-300
2-
Prej 20-30 km/h
40--
Prej 10-20 km/h
20--